img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
1 Aralık 2018
2 Aralık 2018

Kontenjan: 20 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
PERSONEL YÖNETİMİ VE BORDRO EĞİTİMİ
2 gün / 12 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE PERSONEL YÖNETİMİ VE BORDRO  UYGULAMALARI  

 

PERSONEL YÖNETİMİ


 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları,

 • Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri,

 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,

 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları,

PERSONEL YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • Yasalar ile ilgili temel kavramlar,

 • İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması,

 • İşyeri devri, eski ve yeni işveren sorumlulukları,

 • Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri,

 • İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,

 • Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,

 • İş Yasalarına göre etkin dokümantasyon yazışma ve formlar,

 • İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar,

 • Deneme ve değerlendirme süreçleri ve önemi,

 • Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği yapılmas                 

 •  İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,

 • Sözleşmenin sona erdirilme usulü ve yasal sonuçları,

 • Belirli süreli sözleşmenin süre bitiminden önce feshi ve yasal sonuçları,

 • Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler,

 • İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi,

 • Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,

 • İhbar süreleri ve ihbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,

 • İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,

 • Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu,

 • İşe iadelerde uygulanması gereken kararlar, prosedürleri, ücret tahakkukları nasıl yapılır,

ÜCRET ve BORDRO UYGULAMALARI

 • Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler ve kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama uygulamaları,

 • Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi

 • Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,

 • Çalışma süreleri, fazla çalışma, fazla süreli çalışma kavramları ve hesaplama örnekleri,

 • Yıllık izin hak etme, izin ve izin ücreti hesaplama,

 • Sigorta primine tabi kazançlar,

 • Gelir vergisine tabi kazançlar,

 • Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,

 • Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,

 • Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,

 • SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,

 • Gelir vergisi matrahı ve Kümülatif vergi matrahı kavramları,

 • Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,

 • Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,

 • Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,

 • Bordro parametreleri ve ücret, fazla mesai, ek ödemeler örnek bordro uygulamaları,

 • % 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,

 • Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,

 • Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu,

 • İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,